Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη*

Η Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη καλύπτει την εκ του Nόμου αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης και των προστηθέντων του, από αιφνίδια και απρόβλεπτη ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, κατά τη δραστηριότητα της συλλογής (φόρτωσης και εκφόρτωσης) και μεταφοράς ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων (όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ΕΚΑ 2014/955/ΕΕ), για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους  σωματικές βλάβες/θάνατο / ή υλικές ζημιές καθώς και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, εξαιρούμενης της σταδιακής ρύπανσης/μόλυνσης (gradual pollution). Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τον Νόμο 4685/2020 – Άρθρο 85 και το ΠΔ 148/2009, “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692”, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 07/05/2020.

Η εν λόγω αφαλιστική δράση απευθύνεται σε συλλέκτες – μεταφορείς ΜΗ επικίνδυνων απόβλητων.

Ειδικότερα, η Διάταξη του Άρθρου 85, Ν.4685/2020, καθιστά υποχρεωτική την συγκεκριμένη ασφάλιση για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

    By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close