Η smart insurance προσφέρει πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες-επαγγελματίες, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία, θεωρείται αναγκαία για τις περιπτώσεις που θα θεωρηθεί υπεύθυνος και θα υποχρεωθεί να πληρώσει απαιτήσεις από ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους.

Σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων Αστικής Ευθύνης που προσφέρει η Smart Insurance με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος είναι:

Γενική Αστική Ευθύνη
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους. Ενδεικτικά:

 • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων:
  Καταστημάτων
  Γραφείων
  Κέντρων Διασκέδασης
  Κινηματογράφων / Θεάτρων
  Σχολείων / Εκπαιδευτηρίων / Φροντιστηρίων
  Γυμναστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
  Ξενοδοχείων
  Ενοικιαζομένων Δωματίων
 • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών


Ευθύνη Προϊόντος

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος. Ενδεικτικά η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει κάλυψη

 • Κατασκευαστή
 • Εισαγωγέα

για τις περισσότερες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων.

Επιπλέον, η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην Ασφάλιση Πλοίων και Πληρωμάτων και μπορεί να προσφέρει για τις εξειδικευμένες ανάγκες των πλοιοκτητών, πλήθος καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες τους και βάσει της δραστηριότητάς τους:

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης σκαφών αναψυχής
Υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία για όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη. Καλύπτει την Αστική Ευθύνη του πλοιοκτήτη / διαχειριστή / ναυλωτή του σκάφους από τη λειτουργία και μόνο (εν πλω) για πρόκληση σωματικών βλαβών/ θάνατο ή / και υλικών ζημιών σε επιβαίνοντες και τρίτους ή / και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Για τα μη μηχανοκίνητα σκάφη, ισχύουν οι διατάξεις και τα όρια της Υπουργικής Απόφασης 3131/1.3.99 & της εκάστοτε τροποποίησης του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 20. Καλύπτει την Αστική Ευθύνη του πλοιοκτήτη / διαχειριστή / ναυλωτή του σκάφους από τη λειτουργία και μόνο (εν πλω) για πρόκληση σωματικών βλαβών/ θάνατο ή/και υλικών ζημιών / θαλάσσια ρύπανση.

Υπάρχει δυνατότητα:
– ετήσιας ή εξάμηνης διάρκειας ασφάλισης
– παροχής έκπτωσης ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλιζόμενων σκαφών του ιδίου πελάτη.
– Παροχή, κατά περίπτωση, υψηλότερων ορίων από τα υποχρεωτικά όρια του Νόμου.
– Επέκταση των καλύψεων Α.Ε. κατά τη διάρκεια αγώνων στα ιστιοπλοϊκά σκάφη.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επιβαινόντων Πλοίων
Απευθύνεται στους πλοιοκτήτες επιβατηγών πλοίων / ακτοπλοΐας χωρητικότητας μικρότερης των 300 κόρων, που πραγματοποιούν πλόες κατηγορίας Γ και Δ σε ελληνικά ύδατα και καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για τις συνέπειες της αστικής ευθύνης του για θάνατο/ σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προξενηθούν στους επιβάτες μέχρι το ανώτατο όριο ευθύνης που ορίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η κάλυψη αυτή περιλαμβάνει ακόμη και τα ποσά που θα κληθεί να πληρώσει ο ασφαλιζόμενος για δικαστικά έξοδα ή ακόμη και για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη.

Ασφάλιση Εμπορικών Πλοίων & Πλωτών Μέσων
Απευθύνεται στους πλοιοκτήτες Επιβατηγών / Οχηματαγωγών πλοίων (Ferry Boats) και μικρών πλωτών μέσων (ρυμουλκά, λάντζες, γερανοί, φορτηγίδες) και καλύπτει την ζημιά της απώλειας του πλοίου / πλωτού μέσου από φυσικούς κινδύνους καθώς και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων που προέρχεται από σύγκρουση του πλοίου / πλωτού μέσου. Επίσης, προσφέρεται προαιρετικά η ασφάλιση κινδύνων πολέμου και απεργιών και η κάλυψη αστικής ευθύνης από ρύπανση σε μικρά δεξαμενόπλοια εντός Ελληνικών υδάτων.

Ασφάλιση Πληρωμάτων
Απευθύνεται στους πλοιοκτήτες μεγάλων πλοίων (εμπορικά, ακτοπλοΐας), μικρών πλωτών μέσων (ρυμουλκά, λάντζες, γερανοί) και σκαφών αναψυχής και καλύπτει την αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη έναντι του ναυτολογημένου πληρώματος του πλοίου για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθένειας.